Dni Cedyni 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2017

Polsko-niemiecka przeszłość i przyszłość. Wspólna codzienność.

Deutsch-polnische Vergangenheit und Zukunft. Gemeinsame Gegenwart.

z okazji 1045. rocznicy Bitwy pod Cedynią | zum 1045. Jahrestag der Schlacht bei Cedynia

Program | Programm

22.06.2017 (czwartek | Donnerstag)

9.00 – Msza święta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni w intencji mieszkańców gminy, z okazji 70-lecia powstania oświaty na terenie gminy Cedynia | Gotesdienst in der Kirche Geburt Mariens in Cedynia für die Einwohner der Gemeinde, zum 70. Jahrestag des Bildungswesens in der Gemeinde Cedynia.

10.30 – uroczysty apel z częścią artystyczną. Miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni, ul. Mieszka I 21. | Festappell mit einem künstlerischen Teil in dem Schul- und Vorschulkomplex Cedynia in der Straße Mieszka I 21.

20.00 – Błogosławieństwo wody – uroczystość z okazji dnia św. Jana Chrzciciela. | Wasserweihe – Feierlichkeiten zum Gedenken des Tages von Johannes dem Täufer.

Dni Cedyni prezentują mieszkańców jako wspólnotę, której życie i praca związane są z pielęgnowaniem tradycji, ochroną dziedzictwa kulturowego i aktywnością społeczną.

Tradycje widoczne są przede wszystkim w liturgii kościoła rzymskokatolickiego, która w czerwcu poświecona jest dniom św. Jana Chrzciciela – herolda Chrystusa – głoszącego przybycie nowego mesjasza. Wigilia tego dnia, przypadająca na noc 23. na 24. czerwca jest próbą zasymilowania przez chrześcijaństwo pogańskich obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca.

Błogosławieństwo zostanie odprawione przez księdza kanonika Michała Kostrzewę – proboszcza parafii cedyńskiej, który odprawi modlitwę nad Odrą, w najdalej na zachód wysuniętym punkcie Polski. | Das Stadtfest Dni Cedyni stellt die Einwohner als eine Gemeinschaft dar, deren Leben und Arbeit mit der Pflege der Traditionen, dem Schutz des Kulturerbes und der sozialen Aktivität zusammenhängen.

Die Traditionen sind vor allem in der Liturgie der römisch-katholischen Kirche ersichtlich, die im Juni den Tagen von Johannes dem Täufer – Ausrufer Jesu – gewidmet ist, der die Ankunft des neuen Messias ankündet. Die Nacht davor, vom 23. auf den 24. Juni, ist ein Versuch, die heidnischen Bräuche im Zusammenhang mit der Sommersonnenwende in das Christentum zu integrieren. Die Wasserweihe wird vom Kanoniker Michał Kostrzewa – Pfarrer der Gemeinde Cedynia – zelebriert, der an dem am weitesten westlich liegenden Punkt Polens beten wird.

Miejsce | der Ort: Osinów Dolny – Stary Kostrzynek.


23.06.2017 (piątek | Freitag)

18:00 – otwarcie wystawy Klimaty nadodrzańskie | Eröffnung der Ausstellung Das Flair an der Oder, Galeria 6 (Cedyńskie Pierożki), ul. Staromiejska 2.

19:00–20:00  – debata zatytułowana Ludzie tworzą miejsca – prowadzenie spotkania Marika Pirveli, gość Grzegorz Ferber | Debate zum Thema Menschen schaffen Orte – Moderation Marika Pirveli, Gast Grzegorz Ferber, rynek | der Markt, pl. Wolności 4.
„Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020.


24.06.2017 (sobota | Sonnabend)

10.00–12.00 – zlot absolwentów z okazji jubileuszu 70-lecia oświaty w gminie Cedynia | Das Treffen der Absolventen zum 70. Jubiläum des Bildungswesens in der Gemeinde Cedynia

Miejsce | der Ort: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni, ul. Mieszka I 21 | Schul- und Vorschulkomplex Cedynia in der Straße Mieszka I 21.

– uroczyste przywitanie absolwentów | feierliche Begrüßung der Absolventen

– prezentacje multimedialne o historii szkolnictwa | Multimedienpräsentationen über die Geschichte des Schulwesens

– kawiarenka oraz wystawa | Café und Ausstellung

W zlocie uczestniczą absolwenci: Szkoły Podstawowej w Cedyni, Gimnazjum w Cedyni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni, Szkoły Podstawowej w Czachowie, Szkoły Podstawowej w Golicach, Szkoły Podstawowej w Lubiechowie Dolnym, Szkoły Podstawowej w Osinowie Dolnym, Szkoły Podstawowej w Piasku, Szkoły Podstawowej w Starej Rudnicy. | An dem Treffen nehmen die Absolventen der Grundschule Cedynia, der Oberschule Cedynia, des Schul- und Vorschulkomplexes Cedynia, der Grundschule Czachów, der Grundschule Golice, der Grundschule Lubiechów Dolny, der Grundschule Osinów Dolny, der Grundschule Piasek und der Grundschule Stara Rudnica.

10.30–16.30 – 6. Polsko-Niemiecka Konferencja „Cedynia w czasie i przestrzeni” | 6. Deutsch-Polnische Konferenz „Cedynia in der zeitlichen und räumlichen Fassung”

Kierownik naukowy | wissenschaftliche Leitung: dr|Dr. Paweł Migdalski
Miejsce | der Ort: Hotel Klasztor w Cedyni | Hotel Kloster Cedynia, ul. M. Konopnickiej 10.

Program konferencji | Programm der Konferenz:

Konferencja poświęcona jest Cedyni i ziemi cedyńskiej, skierowana do mieszkańców gminy, jak również pogranicza polsko-niemieckiego oraz do wszystkim, którzy są zainteresowani wynikami najnowszych badań naukowych o regionie reprezentujących różne dziedziny naukowe, jak geologia, historia, archeologia i antropologia. | Die Konferenz ist der Stadt Cedynia und der Umgebung gewidmet und an die Einwohner der Gemeinde sowie der deutsch-polnischen Grenzregion und an alle Personen gerichtet, die an den Ergebnissen der neuesten wissenschaftlichen Forschungen auf verschiedenen wissenschaftlicher Gebieten, wie Geologie, Geschichte, Archäologie und Anthropologie interessiert sind.

10.00–18.00 – polsko-niemieckie spotkania z historią – osada średniowieczna, warsztaty w godz. 12:00–18:00 | deutsch-polnisches Treffen mit der Geschichte – mittelalterliche Siedlung, Workshop 12:00-18:00 Uhr.

Celem imprezy jest pokazanie życia w średniowiecznym ośrodku osadniczym. Odtworzenie wyglądu średniowiecznego obozu rycerskiego oraz kramów rzemieślniczych. Swoje przybycie zapowiedziała liczna grupa rzemieślników z Polski, odwiedzą nas tacy specjaliści jak: płatnerze, bednarze, stolarze, pszczelarze, wikliniarze, kowale, którzy będą prezentować średniowieczne metody wytwarzania swoich produktów. Zapraszamy zatem wszystkich gości do przyłączenia się i spróbowania swoich sił w zawodach, o których już dawno zapomniano. Wszystkie cechy rzemieślnicze zostaną umieszczone w stworzonej przez nas wiosce rzemieślniczej, tak aby każdy, kto do niej wejdzie poczuł się jak gdyby został przeniesiony do innej epoki. | Das Ziel der Veranstaltung ist die Darstellung des Lebens der mittelalterlichen Siedlung, die Wiederherstellung eines mittelalterlichen Ritterlagers und der Handwerkerstände. Eine zahlreiche Handwerkergruppe aus Polen bestätigte ihre Ankunft. Zu uns kommen also solche Fachleute, wie: Waffenmeister, Fassbinder, Tischler, Imker, Korbflechter, Schmiede, die die mittelalterlichen Methoden für die Erzeugung ihrer Produkte zeigen werden. Wir laden alle Gäste dazu ein, ihre Fertigkeiten in den Berufen auszuprobieren, die längst in Vergessenheit gerieten. Vertreter aller Zünfte werden in einem von uns geschaffenen Handwerkerdorf untergebracht, damit alle, die dieses Dorf betreten, sich wie in einer anderen Epoche fühlen.

Również w sobotę i niedzielę na polanie pod Górą Czcibora będzie można odwiedzić osadę średniowieczną w ramach CEDYŃSKICH SPOTKAŃ Z HISTORIĄ. | Auch am Sonnabend und Sonntag kann man auf der Wiese am Czcibor-Berg die mittelalterliche Siedlung im Zahlen der TREFFEN MIT DER GESCHICHTE IN CEDYNIA besichtigen.

Miejsce | Ort: polana pod Górą Czcibora, pomiędzy Cedynią a Osinowem Dolnym | die Wiese am Czcibor-Berg zwischen Cedynia und Osinów Dolny.


Amfiteatr Miejski w Cedyni | Freilichtbühne Cedynia:

12.00–18.00 – I Prezentacja gmin Euroregionu Pomerania: My! Z Euroregionu Pomerania | 1. Präsentation der Gemeinden der Euroregion Pomerania: Wir! Aus der Euroregion Pomerania

12.00–14.00 – prezentacja gości z Niemiec | Präsentation der Gäste aus Deutschland

15.00–16.45 – występy artystyczne dzieci z Domów Kultury w Cedyni, Chojnie, Mieszkowicach i Moryniu | Künstlerisches Programm der Kinder aus den Kulturhäusern Cedynia, Chojna, Mieszkowice und Moryń.

16.45 Oda do radości – wspólne odśpiewanie po polsku i niemiecku | An die Freude – gemeinsames Singen auf Polnisch und Deutsch.

17.0017.15 oficjalne otwarcie Dni Cedyni przez Burmistrz Gabrielę Kotowicz i Krzysztofa Nowaka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni oraz Andrzeja Łazowskiego – dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu | Offizielle Eröffnung des Stadtfestes durch Frau Bürgermeisterin Gabriela Kotowicz und den Vorsitzenden des Rates der Stadt Krzysztof Nowak sowie von Andrzej Łazowski – Direktor des Kultur- und sportzentrums Cedynia.

17.15–17.35 – występ zespołu sygnalistów działającego przy Szkole Podstawowej w Piasku im. Leśników Polskich; grupa prowadzona jest od ponad roku m.in. przez Michała Kotowicza i zaprezentuje swoje umiejętności w grze na rogu | Auftritt der Gruppe der Jagdhornspieler, die an der Grundschule Piasek tätig ist; die Gruppe wird seit über einem Jahr u.a. von Michał Kotowicz geleitet und sie wird ihre Fertigkeiten präsentieren.

17.35–18.20 – uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych uczniów i sportowców, a także listów gratulacyjnych dla rodziców wyróżnionych uczniów oraz osób zasłużonych | feierliche Preisverleihung an die besten Schüler und Sportler, sowie die Aushändigung der der Gratulationsurkunden an die Eltern der ausgezeichneten Schüler und Personen mit besonderen Verdiensten.

18.20–19.10 – występ zespołu „Rusty Chain” – zespół powstał w 2014 roku w Gryfinie. Muzyka wykonywana przez „Rusty Chain” jest połączeniem rock’n’rolla z punkowymi zagrywkami oraz mocnymi rockowymi gitarami | Aufritt der Gruppe „Rusty Chain”, die im Jahre 2014 in Gryfino entstand. Die Musik von „Rusty Chain”  verbindet Rock ´n´Roll mit Pank und starken rockartigen Gitarre-Klängen.

19.10–20.00 –  występ Dominika Zatora „Zator”- młody artysta, który swoją pierwszą  debiutancką płytę nagrał w 2015 roku | der Auftritt von Dominik Zator „Zator”, einem jungen Künstler, der seine erste CD im Jahre 2015 aufgenommen hat.

20.00–21.00 – występ zespołu „Olej” – band, który powstał w latach 90. XX w. w Pyrzycach, kilkakrotnie wystąpił na Przystanku Woodstock, jest również laureatem nagrody Złotego Bączka 98 oraz nagrody publiczności tego festiwalu. Występował także w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie | ein Auftritt der Gruppe „Olej”. Die Band entstand in den 90-er Jahren in Pyrzyce, nahm mehrmals an Konzerten Przystanek Woodstock teil, wurde ausgezeichnet mit dem Preis Złoty Bączek 98, sowie mit dem Preis des Publikums in diesem Festival. Die Band hatte auch mehrere Auftritte während der Abschlussveranstaltungen der karitativen Aktion Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy in Warszawa.

21.00–22.00 – występ kabaretu „Elita” – powstał w 1969 roku we Wrocławiu, założony przez Tadeusza Drozdę, Jana Kaczmarka, Jerzego Skoczylasa oraz Romana Gerczaka. Na swoim koncie mają ok. 4 tys. występów w Polsce i na całym świecie oraz ok. 200 programów telewizyjnych, obecnie występują w składzie: Jerzy Skoczylas, Leszek Niedzielski, Stanisław Szelc | der Auftritt des Kabarets „Elita”, das 1969 in Wrocław von Tadeusz Drozda, Jan Kaczmarek, Jerzy Skoczylas und Roman Gerczak gegründet wurde. Sie haben ca. 4 Tsd. Auftritte in Polen und auf der Welt, sowie ca. 200 Fernsehsendungen auf ihrem Konto und die gegenwärtige Zusammensetzung ist: Jerzy Skoczylas, Leszek Niedzielski, Stanisław Szelc.

22.00–23.00 –  występ zespołu „Lanberry” – artystka, która do tej pory tworzyła głównie covery, które wrzucała do sieci, w 2014 roku uczestniczyła w polskiej edycji programu X Factor.  W roku 2015 wydała swój debiutancki singiel pt. „Podpalimy Świat” | der Auftritt der Gruppe „Lanberry” – die Künstlerin, die bisher Cover spielte und im Netz platziertem nahm 2014 an der polnischen Folge des Talentshows X Factor teil. 2015 erschien ihr erstes Lied „Podpalimy Świat”.

23.00–2.00 – dyskoteka z  DJ Fafiq  & DJ Kristo | Disco mit DJ Fafiq  & DJ Kristo


25.06.2017 (niedziela | Sonntag)

Miejsce | Ort: polana pod Górą Czcibora, pomiędzy Cedynią a Osinowem Dolnym | Die Wiese am Czcibor-Berg zwischen Cedynia und Osinów Dolny

11.00-11.30 – bieg do Orła o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni – Krzysztofa Nowaka, bieg terenowy od podnóża góry Czcibora do pomnika orła na jej szczycie | der Lauf zum Adler um den Pokal des Vorsitzenden des Rates der Stadt – Krzysztof Nowak, ein Lauf vom Fu- des Bergs bis zum Adler-Denkmal auf dem Gipfel.

11.30 – wspólna pamiątkowa fotografia pod górą Czcibora | gemeinsames Foto vor dem Czcibor-Berg.

11.00-15.00 – osada średniowieczna, warsztaty | mittelalterliche Siedlung, Workshops.

Będziemy uczestnikami lekcji żywej historii, aktywnymi obserwatorami życia codziennego i obyczajów z czasów panowania Mieszka I. | wir werden an einem lebendigen Geschichtsunterricht teilnehmen sowie das tägliche Leben und die Bräuche aus den Zeiten von Mieszko I. beobachten.

12.00 – inscenizacja Bitwy pod Cedynią z 972 roku | Nachstellung der Schlacht bei Zehden 972.

16.00–20.00 – Stadion miejski w Cedyni – mecz towarzyski piłki nożnej między drużynami dziecięcymi z Polski i Niemiec | Städtisches Stadion Cedynia – Fußbalspiel zwischen Mannschaften aus Polen und Deutschland.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Dni Cedyni 2017

    Dni Cedyni 2017