II nabór na stanowisko - asystent rodziny.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu z siedzibą przy ul. Szerokiej12, 74-503 Moryń, ogłasza II nabór kandydatów na stanowisko asystent rodziny.

 1. Wymagania formalne:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz.135 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  4. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  5. prawo jazdy kat. B.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
  2. obsługa komputera,
  3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  5. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
  6. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. odporność na stres,
  9. odpowiedzialność,
  10. kreatywność,
  11. rzetelność,
  12. Systematyczność
 3. Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która:
  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:
  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
  16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny,
  2. Curriculum Vita,
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających (ewentualny) staż pracy (oryginały do wglądu),
  5. Kserokopie zaświadczeń potwierdzających (ewentualne) dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),
  6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny,
  7. podpisana klauzula o treści: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Moryniu.
  8. Oświadczenie o niekaralności,
  9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 6. Miejsce pracy:
  1. Praca na terenie miasta i gminy Moryń.
 7. Warunki zatrudnienia:
  1. Umowa o pracę na okres od 01.08.2018 r. na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
  2. Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (pełny etat- 40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych.
  3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez OPS Moryń.
 8. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 w terminie do 31.07.2018 r. do godziny 15.15.
  2. Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu (91) 4 146 145,
  3. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu (74-503), z siedzibą przy ul. Szerokiej 12.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest pod adresem e-mail: iod@moryn.pl lub adresem korespondencyjnym administratora.
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu jednorazowej rekrutacji) oraz art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji jednak nie dłużej niż 30 dni od jej zakończenia.
 • Pani/Pana danych osobowych nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu jednorazowej rekrutacji.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Autor: Kierownik OPS w Moryniu