Lista Produktów Tradycyjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi Listę Produktów Tradycyjnych, który jest katalogiem naszych, polskich produktów żywnościowych, które nie są produkowane w innym miejscu na świecie. Na tej liście znajdują się 53 produkty z Pomorza Zachodniego. Lista jest systematycznie rozszerzana i każdy kto wytwarza produkt, którego historia związana jest z obecnymi i dawnymi gospodarzami tych ziem, ma możliwość ubiegać się o jego wpis na LPT.

Pod pojęciem produktu tradycyjnego jest rozumiany produkt, którego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat. Jest to produkt powstały z zastosowania do jego wytworzenia tradycyjnych surowców, a metoda jego produkcji lub przetwórstwa jest zgodna z tradycyjną.

Wpis produktów na Listę Produktów Tradycyjnych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1168) Rozdział 8 art. 47 – 56.

Zgodnie z w/w ustawą na listę mogą być wpisane produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje spirytusowe, których:
1. Jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat. Oznacza to, że dany wnioskodawca nie musi wytwarzać produktu od 25 lat, ale tradycja metody produkcji musi sięgać 25 lat.
2. Stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane.
3. Są elementem tożsamości społeczności lokalnej.

Kategorie produktów :
1. Sery i inne produkty mleczne
2. Mięso świeże oraz produkty mięsne
3. Produkty rybołówstwa, w tym ryby
4. Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)
5. Wyroby piekarnicze i cukiernicze
6. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)
7. Miody
8. Gotowe dania i potrawy
9. Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
10. Inne produkty

Z wnioskiem o wpis mogą wystąpić :
• osoby fizyczne
• osoby prawne
• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.

Wniosek musi zawierać :
1) nazwę oraz siedzibę i adres albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie adresu do korespondencji;
3) opis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego zawierający :
a) nazwę produktu;
b) rodzaj produktu,
c) charakterystykę produktu,
d) surowce wykorzystywane do produkcji,
e) informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu,
f) metodę produkcji,
g) streszczenie informacji, o których mowa w lit. a-c i e, zawierające nie więcej niż 3000 znaków drukarskich łącznie ze spacjami.

Wniosek w formie papierowej i na informatycznym nośniku danych składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa.

Złożenie wniosku  -  bezpłatne.

Jakie korzyści daje wpisanie produktu na LPT?:
•  upowszechnia produkty wytwarzane tradycyjnymi i historycznie ugruntowanymi metodami,
•  stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych, jednocześnie nie jest instrumentem ochrony nazw produktów,
•  promuje żywność tradycyjną i pogłębia wiedzę konsumentów odnośnie tradycyjnej żywności i polskiego dziedzictwa kulturowego

Nazwa produktu tradycyjnego umieszczona na liście produktów tradycyjnych nie podlega ochronie wynikającej z niniejszej ustawy.  Każdy, kto zachowuje normy wskazane we wniosku, może wytwarzać dany produkt.

W Województwie Zachodniopomorskim wnioski przyjmuje i sprawdza Wydział Rolnictwa i Rybactwa.
Osoba bezpośrednia do kontaktu : Agnieszka Kołodziej , tel. (91) 44 10 213, mail :
akolodziej@wzp.pl

źródło informacji: http://www.wrir.wzp.pl/biuro-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/podstawowe-informacje

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo

    logo