Ogłoszenie - aktualizacja informacji o wyrobach zawierających azbest.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2020

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w prawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest  oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające  azbest ( Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) osoby fizyczne zobowiązane są do składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest.

Informację (druk do pobrania ze strony internetowej lub w UM w Moryniu, pokój nr 2) należy wypełnić i dostarczyć do tut. Urzędu ( pokój nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r.

Jednocześnie przypominam o obowiązku sporządzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, którą właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości przechowują łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej.

UWAGA! Zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - kto, wykorzystuje substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa lub burmistrzowi informacji o rodzaju, ilości i miejscu ich występowania,  narusza obowiązek określony w art. 162 ust 3 i 4 ww. ustawy w związku z czym  podlega karze grzywny.

Bliższych informacji w powyższej sprawie  udziela pracownik Urzędu miejskiego w Moryniu, pokój nr 2 lub tel. 91 466 79 54.

Autor: Burmistrz Morynia Józef Piątek

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Mory

    Herb Gminy Mory