Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników przyznawanego na podstawie art.15 zzb oraz art.15 zze ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb)

Uprawnieni do dofinansowania:
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - możesz uzyskać jeżeli:

 • jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub  średnim przedsiębiorcą
 • nie zalegasz z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • nie spełniasz przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
 • twoje obroty spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 % w ciągu dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.
 • zatrudniasz pracowników, o których dofinansowanie się ubiegasz.

 Warunki dofinansowania:

 • okres dofinansowania – max 3 miesiące
 • kwota dofinansowania:

50% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 30%,
70% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 50%,
90% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 80%,

 • dofinansowanie przysługuje na każdego pracownika objętego wnioskiem zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, albo innej umowy o świadczenie usług,
 • dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o  zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne każdego z tych pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

 Zobowiązanie:

 • przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania wynagrodzeń oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu.
 • przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, jeżeli nie utrzyma w zatrudnieniu przez wymagany okres pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu tych pracowników.

 

Wnioski o dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15 zze) 

Uprawnieni do dofinansowania:
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – mogą uzyskać:

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • które nie zalegają z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • których przychody spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 %w ciągu dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.
 • które zatrudniają pracowników, o których dofinansowanie się ubiegają.

 Warunki dofinansowania:

 • okres dofinansowania – max 3 miesiące
 • kwota dofinansowania:

50% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 30%,
70% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 50%,
90% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 80%,

 • dofinansowanie przysługuje na każdego pracownika objętego wnioskiem zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, albo innej umowy o świadczenie usług,
 • dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o  zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne każdego z tych pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

 Zobowiązanie:

 • Organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania wynagrodzeń oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu.
 • Organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwraca dofinansowanie bez odsetek, jeżeli nie utrzyma w zatrudnieniu przez wymagany okres pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu tych pracowników.

Zapraszamy do składania wniosków przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których siedziba znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego

Termin składania wniosków: od 14 kwietnia 2020 do 28 kwietnia 2020

Galeria

 • Powiększ zdjęcie tarcza logo

  tarcza logo