Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Moryń powiat gryfiński. Przetargi odbędą się w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce lub mogą zostać przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

 • nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 10.11.2020 r. nr SZC.WKUR,PY.4240.W.464.2020.MiŁ.l, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 118/4 z obrębu Przyjezierze, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,0065 ha, tj, 0,0065 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00032632/8. ■
  W skład nieruchomości wchodzą: - grunty rolne zabudowane: 0,0065 ha, (w tym ki: Br-RIIIb)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 310,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 15,00 zł (słownie: piętnaście 00/100 złotych) Wadium wynosi: 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt 00/100 złotych)
  Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Przyjezierze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny mieszkaniowe i tereny zielone. Działka ma kształt regularny, brak dojazdu. Działka porośnięta roślinnością trawiastą i krzakami.

 •  nieruchomość gruntowa, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 10.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.456.2020.MIŁ.l, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 460 z obrębu Moryń 2, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,6785 ha, tj. 0,6785 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064231/0.
  W skład nieruchomości wchodzą: - łąki trwałe: 0,6785 ha, (w tym ki: ŁIV)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 180 600,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 1 810,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziesięć 00/100 złotych) Wadium wynosi: 36 120,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia 00/100 złotych)
  Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Moryń. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne, tereny mieszkaniowe oraz ogródki działkowe. Działka ma kształt regularny, wydłużony, dojazd drogą asfaltową. Teren zadrzewiony, zakrzewiony i częściowo podmokły.
 •  nieruchomość określona w wykazie z dnia 17.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.VV.460.2020.MIL. 1, w skład której wchodzą: grunty położone w obrębie: Przyjezierze II, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta KW oznaczone są w ewidencji gruntów jako działka nr: 405/1, okręg podatkowy I.
  Według danych z ewidencji gruntów i budynków ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,0000 ha, w tym powierzchnia użytków rolnych wynosi: 1,0000 ha W skład nieruchomości wchodzą: - grunty orne: 1,0000 ha, (w tym kl: RHIb - 0,79 ha, RIVa - 0,21 ha)
  Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Przyjezierze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne i w dalszej części zabudowa mieszkaniowe. Działka ma kształt regularny, dojazd drogą wydzieloną geodezyjnie, ale nie wyniesiona w terenie. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.
  W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą i spełnią warunki podane w dalszej części ogłoszenia (art. 29 ust. 3b pkt 1 ustawy o gnrSP).
 • nieruchomość określona w wykazie z dnia 17.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.463.2020.MiŁ.l, w skład której wchodzą: grunty położone w obrębie: Dolsko, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta KW oznaczone są w ewidencji gruntów jako działka nr: 32/6, okręg podatkowy I.
  Według danych z ewidencji gruntów i budynków ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,5000 ha, w tym powierzchnia użytków rolnych wynosi: 1^000 ha W skład nieruchomości wchodzą: - pastwiska trwałe! 1,2000 ha, (w tym kl: PsIII - 1,0600 ha, PsIV - 0,1400 ha) - łąki trwałe: 0,1500 ha, (w tym kl: ŁIV - 0,1500 ha,) - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roL: 0,0700 ha, (w tym kl: Lzr-PsIV - 0,0700 ha) - grunty pod rowami: 0,0800 ha, (w tym kl: W-ŁIV - 0,0600 ha, W-PsIII - 0,0200 ha)
  Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest na obrzeżach miejscowości Dolsko. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka porośnięta zakrzaczeniami i zadrzewieniami.
  W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą i spełnią warunki podane w dalszej części ogłoszenia (art. 29 ust. 3b pkt 1 ustawy o gnrSP).
 • Nieruchomość nierolna, zabudowana, określona w wykazie z dnia 19.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.462.2020.MIŁ, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 107/181 wraz z udz. 1/13 w dz. nr 107/187 z obrębu Witnica, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,0847 ha, tj. 0,0000 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gryfinie księga wieczysta nr SZ1Y/00070562/4.
  W skład nieruchomości nr 107/181 o pow. 0,0024 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0024 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0024)
  W skład nieruchomości nr 107/187 o pow. 0,0847 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0847 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0847)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 350,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 00/100 złotych) Wadium wynosi: 470,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt 00/100 złotych) Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Witnica. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, garaże oraz park. Działka zabudowana blaszanym garażem nie objętym zakresem wyceny. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 107/187 obr. Witnica.
 • nieruchomość nierolna, zabudowana, określona w wykazie z dnia 19.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.462.2020.MiŁ, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 107/178 wraz z udz. 1/13 w dz. nr 107/187 z obrębu Witnica, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,0847 ha, tj. 0,0000 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gryfinie księga wieczysta nr SZ1Y/00070562/4.
  W skład nieruchomości nr 107/178 o pow. 0,0024 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0024 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0024)
  W skład nieruchomości nr 107/187 o pow. 0,0847 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0847 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0847)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 350,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 00/100 złotych) Wadium wynosi: 470,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt 00/100 złotych) Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Witnica. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, garaże oraz park. Działka zabudowana blaszanym garażem nie objętym zakresem wyceny. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 107/187 obr. Witnica.
 • nieruchomość nierolna, zabudowana, określona w wykazie z dnia 19.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.462.2020.MiŁ, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 107/176 wraz z udz. 1/13 w dz. nr 107/187 z obrębu Witnica, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,0847 ha.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00070562/4 oraz SZ1Y/00071771/9.
  W skład nieruchomości wchodzą: - grunty rolne zabudowane: 0,0023 ha, (w tym ki: Br-RIIIa - 0,0023) W skład nieruchomości nr 107/187 o pow. 0,0847 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0847 ha, (w tym ki: Br-RIIIa - 0,0847)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 337,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
  Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 00/100 złotych) Wadium wynosi: 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt 00/100 złotych) Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Witnica. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, garaże oraz park. Działka zabudowana blaszanym garażem nie objętym zakresem wyceny. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 107/187 obr. Witnica.
 • nieruchomość nierolna, zabudowana, określona w wykazie z dnia 19.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.462.2020.MIŁ, oznaczona w ewidencji gruntów jako 107/175 wraz z udz. 1/13 w dz. nr 107/187 z obrębu Witnica, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,0871 ha.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00070562/4 oraz SZ1Y/00071771/9.
  W skład nieruchomości wchodzą: - grunty rolne zabudowane: 0,0024 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0024) W skład nieruchomości nr 107/187 o pow. 0,0847 ha wchodzą: grunty rolne zabudowane: 0,0847 ha, (w tym kl: Br-RIIIa - 0,0847)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 350,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 00/100 złotych) Wadium wynosi: 470,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt 00/100 złotych) Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Witnica. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, garaże oraz park. Działka zabudowana blaszanym garażem nie objętym zakresem wyceny. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 107/187 obr. Witnica.
 • nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 17.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.464.2020.MIŁ, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 85 z obrębu Stare Objezierze, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,0528 ha, tj. 0,0528 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064189/0.
  W skład nieruchomości wchodzą: - grunty orne: 0,0528 ha, (w tym ki: R IVa)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 860,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 40,00 zł (słownie: czterdzieści 00/100 złotych) Wadium wynosi: 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt 00/100 złotych) Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Stare Objezierze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanową tereny zabudowy zagrodowej wsi oraz tereny rolne. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka zakrzewiona i zadrzewiona.
 • nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 17.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.461.2020.MiŁ.l, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 382 z obrębu Przyjezierze II, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,3800 ha, tj. 0,3800 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064186/9.
  W skład nieruchomości wchodzą: - grunty orne: 0,3800 ha, (w tym ki: Rlllb - 0,22 ha, RV - 0,16 ha)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych) Wadium wynosi: 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100 złotych) Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Przyjezierze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne i w dalszej części zabudowa mieszkaniowe. Działka ma kształt regularny, dojazd drogą gruntową.
  Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Na nieruchomości znajduje się ambona myśliwska. Działka częściowo zaśmiecona.
 • nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 10.11.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.455.2020.MiŁ, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 78/12 z obrębu Witnica, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,0427 ha, tj. 0,0427 ha użytków rolnych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00037791/5.
  W skład nieruchomości wchodzą: - grunty orne: 0,0427 ha, (w tym kl: RHIb)
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 460,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
  Minimalne postąpienie: 40,00 zł (słownie: czterdzieści 00/100 złotych) Wadium wynosi: 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt 00/100 złotych)
  Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Witnica. Bezpośrednie sąsiedztwo stanową tereny zabudowy mieszkalnej wsi, ogrody działkowe oraz tereny rolne. Dojazd do działki drogą gruntowa nie wyniesiona w terenie. Porośnięta roślinnością trawiastą i zakrzaczeniami.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się poniżej w załącznikach

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

  logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa