Rozporządzenie Nr 3/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2022

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia nakazującego zamykanie przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 na obszarze powiatu gryfińskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu polickiego

Szczecin, dnia 18 lutego 2022 r.
Poz. 733

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 18 lutego 2022 r.


w sprawie zmiany rozporządzenia nakazującego zamykanie przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 na obszarze powiatu gryfińskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu polickiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8d lit. a, b, ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:
§ 1. W § 1 rozporządzenia nr 29/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 na obszarze powiatu gryfińskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu polickiego (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5713) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nakaz, o którym mowa w ust. 2, powinien zostać wykonany w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r.”..
§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia przywołanego w § 1.

 


WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Zbigniew Bogucki

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logotyp Wojewody Zachodniopomorskiego

    Logotyp Wojewody Zachodniopomorskiego