GRANTY PPGR - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2022

W celu wykorzystania oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz zmniejszeniu liczby osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia Gmina Moryń ogłasza nabór uzupełniający w ramach programu „Cyfrowa Gmina- Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział:

 • dzieci i młodzież spełniająca kryteria dokumentacji konkursowej, która nie otrzymała wsparcia w pierwszej kolejności;
 • dzieci i młodzież, którzy od września 2022 r. rozpoczęli naukę w szkole.

Przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
 • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w PPGR,
 • krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR,
 • krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
 • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Programem objęte są dzieci od tzw. zerówki szkolnej” do ostatniej klasy szkoły średniej – konkurs nie dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dorosłych w szkołach średnich dla dorosłych

Prosimy składać oświadczenia wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do poprawnej weryfikacji. Z powodu krótkich terminów jakie pozostały na przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, brane będą pod uwagę wyłącznie oświadczenia posiadające komplet wymaganych dokumentów.

Wraz z oświadczeniem należy złożyć:

 1. dokumentację potwierdzającą pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej.
  Takimi dokumentami mogą być:
  • akt urodzenia
  • akt małżeństwa,
  • akt zgonu,
  • stare dowody osobiste,
  • inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo;
 2. dokumentację potwierdzającą fakt zatrudnienia w dawnym PPGR wraz z potwierdzeniem miejsca zamieszkania. Takimi dokumentami mogą być (kserokopie):
  • świadectwa pracy,
  • umowy o pracę,
  • zaświadczenie z KOWR,
  • zaświadczenie z ZUS,
  • inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR,
  • zaświadczenie z ewidencji ludności,
  • kserokopia starego dowodu osobistego z potwierdzeniem miejsca zamieszkania,
  • inne dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie;
 3. dokumentację potwierdzającą nieotrzymanie sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy – w przypadku uczniów szkół innych niż Zespół Szkół w Moryniu – należy złożyć zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymała na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 4. dokumentację potwierdzającą zamieszkanie na terenie Gminy Moryń – wymagany będzie dokument potwierdzający ten fakt, np. potwierdzenie zgodności adresów ze szkoły, OPS, kserokopia legitymacji szkolnej, książeczki zdrowia, rachunek za media itp., 
 5. dokumentację potwierdzającą fakt uczęszczania dziecka do szkoły – w przypadku uczęszczania dziecka do innej szkoły niż Zespół Szkół w Moryniu – zaświadczenie ze szkoły.

             W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi (wykorzystanie wyłącznie pozostałych w programie oszczędności) rekrutacja obejmie ilość 8 sztuk (maksymalnie 9 szt.) poprawnie złożonych oświadczeń. Ilość oświadczeń ostatecznie zakwalifikowana do otrzymania wsparcia będzie znana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup sprzętu. Liczy się kolejność złożenia oświadczeń wraz z kompletem dokumentów.

            W rekrutacji uzupełniającej nie będzie możliwości wyboru sprzętu. Wszystkim wnioskodawcom zostaną zakupione komputery przenośne typu laptop.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń w godzinach 7:15-15:15 w terminie do dnia 23 września 2022 roku do godz. 15:15.

Więcej informacji pod numerem telefonu 91 41 46 057 oraz 91 852 23 83.