Informacja KOWR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach działając na podstawie Zarządzenia Dyrektora OT KOWR w Szczecinie nr 190/2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie zasad opracowywania programów wtórnej restrukturyzacji nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz działań w zakresie poprawy struktury obszarowej gospodarstw informuje, że przystępuje do sporządzenia programu wtórej restrukturyzacji nieruchomości rolnej, niezabudowanej oznaczonej jako część działki nr: 202/3 o ogólnej powierzchni 127,86 ha z obrębu Kamienny Jaz, gmina Chojna.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • grunty orne o pow. 111,90 ha, w tym: kl. IIIa – 5,86 ha, IIIb – 42,60 ha, IVa - 53,17 ha, IVb – 9,92 ha, V – 0,35 ha;
 • lasy o pow. 0,95 ha, w tym: LsIV - 0,95 ha;
 • nieużytki o pow. 15,01 ha.

Zaświadcza się, że tereny, na których znajduje się działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLIII/376/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., posiadają następujące oznaczenia:

 • Obręb Kamienny Jaz
 • Działka nr 202/3 — sady produkcyjne; częściowo grunty orne; częściowo las; częściowo nieużytki; częściowo wody stojące/jeziorka; w części tereny zagrożone erozją gleb; otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Względem ww. nieruchomości nie wszczęto procedury planistycznej mającej na celu zmianę ich funkcji,  dla przedmiotowej działki nie wszczęto postępowania administracyjnego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,   ww. działki nie są objęte planowaniem budowy elektrowni wiatrowych, przedmiotowe nieruchomości nie leżą w obszarze rewitalizacji zastrzegającym prawo pierwokupu na rzecz Gminy oraz nie leżą w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, a także nie są objęte miejscowymi planami odbudowy.

zaświadczenie: DIR.6727.192.2022.MRK z dnia 12.12.2022 r. 

W związku z przystąpieniem przez Sekcję Zamiejscową KOWR w Pyrzycach do opracowania programu wtórnej restrukturyzacji wymienionej na wstępie nieruchomości w skład, której wchodzą część działki: 202/3 o ogólnej powierzchni 127,86 ha z obrębu Kamienny Jaz, gmina Chojna istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowań na ww. grunty do dnia 31.01.2023 r. w siedzibie:

 • Oddziału Terenowego Krajowego wsparcia Rolnictwa w Szczecinie , ul. Bronowicka 42,
 • Sekcji Zamiejscowej KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce tel. 512-099-588  lub  Oddziale Terenowym KOWR w Szczecinie, ul. Bronowicka 41, 71-012 Szczecin tel. 91 81 44 283.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie KOWR

  KOWR