Gmina Moryń

Wykaz nieruchomości KOWR na sprzedaż

26 czerwca 2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Moryń, pochodzących ze zlikwidowanego PGR w Moryniu: nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 118/1 z obrębu Przyjezierze o powierzchni ogólnej 0,1774 ha.

Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny mieszkaniowe i tereny zielone. Działka ma kształt nieregularny, brak dojazdu. W centralnej części działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oraz usytuowany jest słup żelbetowy rozkraczny.

W skład nieruchomości wchodzą:

- grunty orne: 0,1774 ha, (w tym kl: RIIIB - 0,1774)

Cena nieruchomości wynosi 10 500,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy pięćset 00/100 złotych), w tym koszty przygotowania do sprzedaży.

Informuję, że dla terenu, na którym znajduje się działka nr 118/1 obręb Przyjezierze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy w Moryniu Nr VI/36/93 z dnia 3 grudnia 1993 r. obowiązywał do dnia 31 grudnia 2002 r.

W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń uchwalonej uchwałą Nr XXXIV/250/2014 z dnia 15 września 2014 r. Rady Miejskiej w Moryniu obszar na którym znajduje się ww. działka oznaczony jest jako tereny rolne.

W chwili obecnej nie toczy się procedura planistyczna zmierzająca do ustalenia innej funkcji, nie podjęto uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego, bądź uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i nie wydano decyzji administracyjnej w trybie art. 61 ust. I oraz art. 50 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

Na terenie ww. działki nie planuje się lokalizacji farm wiatrowych, jak również na dzień dzisiejszy nie przewiduje się zmiany przeznaczenia opisanej nieruchomości.

Dla ww. działki nie została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustanowienia obszaru rewitalizacji, zastrzegająca na rzecz gmłny prawa pierwokupu nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji, oraz że dla terenu powyższej działki nie została ustanowiona Specjalna strefa rewitalizacji, na podstawie ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.)

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie działka na sprzedaż

    działka na sprzedaż