Informacja w sprawie wypłaty dodatku węglowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 sierpnia 2022

Informuję, że na terenie Gminy Moryń obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu ul. Szeroka 12.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477).

Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. 

Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Moryniu po tym jak przedmiotowe Rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw o czym niezwłocznie poinformujemy.

Wnioski po opublikowaniu Rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku będzie można również składać:

 1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
 2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Moryniu ul. Szeroka 12, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 91 414 61 45

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Ogień w kominku

  Ogień w kominku