Aplikacja Schrony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 kwietnia 2023

Biuro Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej udostępniło aplikację Schrony. Jest to system przedstawiający pierwszy etap inwentaryzacji miejsc doraźnego schronienia, w tym budowli ochronnych, pełniących rolę osłony przed m.in. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Aplikację można przeglądać na stronie internetowej: https://strazpozarna.maps.arcgis.com/

Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła inwentaryzację obiektów na terenie całego kraju w ramach tzw. rozpoznania operacyjnego prowadzonego własnymi siłami. 

Celem inwentaryzacji było rozpoznawanie zagrożeń, w tym w szczególności identyfikacja obiektów osłonowych (miejsc doraźnego schronienia zwanych dalej „MDS”) możliwych do wykorzystania w ramach ochrony ludności podczas krótkotrwałych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Inwentaryzowano również budowle ochronne oraz schrony cywilne wyartykułowane w Konwencji Genewskiej. 

Komenda Główna PSP wytworzyła narzędzia informatyczne w postaci aplikacji i programów w celu usprawnienia procesu inwentaryzacji szerokiego typoszeregu obiektów. W trakcie prowadzonej inwentaryzacji, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej mieli obowiązek nawiązać kontakt z właścicielami wytypowanych przez system na podstawie publicznie dostępnych zbiorów danych obiektów (budynków) i uzyskać od nich zgodę na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz pozyskanie informacji o przeznaczeniu obiektu. Proces inwentaryzacji obiektów był dobrowolny, a spis realizowany był za zgodą właściciela, zarządcy lub osoby uprawnionej do przekazywania informacji o obiekcie.

Opis aplikacji Schrony, lista obiektów w których można się schronić

Dane zostały pozyskane z otwartych źródeł danych tj.:

  • „Bazy Danych Topograficznych” – BDOT10k - która jest bazą danych topograficznych zawierającą mapy topograficzne Polski w skali 1:10 000. BDOT10k jest tworzona i udostępniana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) i jest dostępna jako baza danych cyfrowa oraz jako zestaw map w formacie papierowym. BDOT10k zawiera szczegółowe informacje o terenie, takie jak linie graniczne, drogi, budynki, linie energetyczne, linie kolejowe i rzeki. Jest ona często używana przez geodetów, kartografów, projektantów i innych specjalistów do tworzenia map, planowania przestrzennego i innych celów.
  • Rejestry obiektów ochronnych prowadzone przez władze samorządowe – traktowane jako „schron cywilny” który powinien być oznakowany międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej.
  • Dane przekazane dobrowolnie przez osoby prawne, fizyczne.  
  • Po wstępnej segregacji punkty zostały naniesione na mapę cyfrową i udostępnione osobom przeprowadzającym inwentaryzację w celu zaplanowania procesu inwentaryzacji.

Twórca:

Biuro Bezpieczeństwa Informacji - Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Infografika o aplikacji Schrony

    Infografika o aplikacji Schrony