OBWIESZCZENIE Burmistrza Morynia z dnia 6 listopada 2023 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2023

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023 r, poz. 1082 ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

 

Lp.

Data Polowania

Godzina rozpoczęcia polowania

Czas zakończenia polowania

1.

11-12.11.2023 r.

8:00

O zachodzie słońca

2.

09-10.12.2023 r.

8:00

O zachodzie słońca

3.

25.11.2023 r.

8:00

O zachodzie słońca

4.

26.11.2023 r.

8:00

O zachodzie słońca

5.

6-7.01.2024 r.

8:00

O zachodzie słońca

odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "Szarak" w Warszawie - numer obwodu 285.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz zamieszczeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (bip.moryn.pl, zakładka łowiectwo) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Moryniu (www.moryn.pl).

 

 Burmistrz Morynia

Józef Piątek